Obch. podmínky

Obchodní podmínky pro Zákaznickou kartu výhod

1. Zákaznická karta výhod Colemánie jsou programem společnosti Coleman S.I., a.s., kterým se zákazníkovi – držiteli karty za každých 200,- Kč zaplacené ceny koupeného zboží nebo poskytnutých služeb připíše jeden bonusový bod - jeden Col. Zákaznická karta výhod Colemánie (dále také jen „karta“) je vystavována společností Coleman S.I., a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, IČO 25350048, zapsané v oddíle B, vložce 1307 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Jeden Col se pro výpočet bonusu převádí na hodnotu 1,- Kč. Finanční hodnota bonusu nebude zákazníkovi vyplácena v hotovosti. Hodnotu finančního bonusu může zákazník čerpat pouze nákupem zboží nebo služeb u společnosti Coleman S.I., a.s. nebo jeho partnerů. Veškerá ujednání mezi Coleman S.I., a.s. a zákazníkem v souvislosti se zákaznickou kartou výhod Colemánie se řídí těmito obchodními podmínkami.

2. Před vystavením karty zákazník vyplní zvláštní formulář, jehož vzor tvoří přílohu těchto obchodních podmínek; vyplněním a odevzdáním tohoto formuláře vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Coleman S.I., a.s. si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené ve formuláři. Vydání karty může být bez udání důvodu zamítnuto. Vydáním karty nabývají tyto obchodní podmínky vůči zákazníkovi účinnosti. Vydání nebo nevydání karty, případně ukončení obchodního vztahu založeného těmito obchodními podmínkami podle bodu 3. nemá žádný vliv na už existující nebo budoucí právní vztahy mezi společností Coleman S.I., a.s. a zákazníkem, založené odpovídajícími smlouvami (zejména „Smlouvou o obchodní spolupráci“). Karta je vydávána na jméno osoby a je přenosná; opravňuje k nákupům i třetí osoby. Zaměstnanci Coleman S.I, a.s. o vydání karty žádat nemohou.

3. Držitel karty může kdykoliv bez udání důvodu písemně se současným zpětným odesláním karty společnosti Coleman S.I., a.s. obchodní vztah vyplývající z těchto obchodních podmínek ukončit. Coleman S.I, a.s. je oprávněn tento obchodní vztah bez udání důvodu ukončit písemným oznámením zaslaným na poslední známou adresu zákazníka; vrátí-li se zásilka obsahující toto oznámení z jakéhokoliv důvodu zpět, obchodní vztah končí dnem vrácení této zásilky.

4. Vyúčtování bonusu provádí Coleman S.I, a.s. jednou ročně. Toto vyúčtování bude doručeno zákazníkovi písemně vždy nejpozději do 30.11. kalendářního roku; součástí vyúčtování bude „Colemánie slevový šek“, obsahující částku finančního bonusu. Bude-li mít zákazník proti vyúčtování bonusu námitky, je oprávněn je uplatnit a prokázat nejpozději do 10 dnů ode dne doručení vyúčtování. V takovém případě zákazník prokazuje své námitky zejména příslušnými prodejními doklady. Zákazník je oprávněn čerpat finanční bonus vyplývající z ročního vyúčtování vždy nejpozději do 31. 3.; nebude-li bonus v této lhůtě vyčerpán, zaniká. Zákazník při čerpání bonusu předloží ve zvoleném obchodním centru Coleman S.I., a.s. svou kartu a „Colemánie slevový šek“; částka odpovídající finančnímu bonusu bude odečtena z kupní ceny zboží odebraného zákazníkem. Platnost „Colemánie slevového šeku“ zaniká jeho prvním použitím, a to i když částka finančního bonusu bude vyšší než kupní cena zboží odebraného zákazníkem.

5. Změny v osobních údajích (jméno, adresa) sděluje zákazník v obchodních centrech Coleman S.I, a.s., případně písemně nebo elektronicky. Společnost Coleman, S.I. a.s. neodpovídá za škody způsobené tím, že písemnosti týkající se karty nebyly doručeny.

6. Držitel karty souhlasí s tím, že mu Coleman S.I, a.s. bude zasílat novinky prostřednictvím poskytnutého e-mailového kontaktu.

7. Ochrana údajů: Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje (s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) mohou být použity k nabídce zboží a služeb společnosti Coleman S.I., a.s. Zákazník proto souhlasí s tím, že Coleman S.I, a.s. bude zpracovávat a uchovávat následující osobní údaje pro účely programu karty zákaznických výhod Colemánie a k zasílání novinek obzvláště prostřednictvím e-mailu: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa. Údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Zákazník byl výslovně upozorněn, že může svůj souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů kdykoliv písemně odvolat.

8. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je příloha obsahující formulář žádosti o vydání karty.

9. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01. 04. 2011 do jejich odvolání. Případné změny a nebo doplňky obchodních podmínek budou zákazníkovi předloženy písemně nebo v elektronické podobě; pokud zákazník do 5 dnů od doručení nesdělí svůj protinávrh, platí, že změny nebo doplňky obchodních podmínek schválil. V takovém případě nabývají změněné (doplněné) obchodní podmínky platnosti a účinnosti šestým dnem po doručení změn a nebo doplňků zákazníkovi.
Řemeslník roku Coleman E-Coleman Blix
571 499 600
info@coleman.cz
Powered by Programia